Saturday, July 12, 2008

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΣΤΕΓΕΣ

Μνημόνιο Συνεργασίας Δήμων Αττικής και Μ.Κ.Ο.

Με πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Μελετών Κοινωνικής Οικονομίας (ΙΝ.ΜΕ.Κ.Ο.) και «Έργο Πολιτών» υπογράφεται το επόμενο 10ημερο συνεργασίας μεταξύ 7 μεγάλων δήμων της Αττικής με τίτλο Παρατηρητήριο για Πράσινες Πόλεις – Πράσινες Στέγες. Η διακήρυξη έχει ως ακολούθως:

1. Οι συμβαλλόμενοι λαμβάνουν υπόψη:

 • Το γεγονός ότι το μεγαλύτερο έλλειμμα στο λεκανοπέδιο της Αττικής είναι το πράσινο με τις γνωστές περιβαλλοντικές συνέπειες για το κλίμα, τις συνθήκες διαβίωσης και την δημόσια υγεία.
 • Την επείγουσα ανάγκη για την περεταίρω δραστηριοποίηση των Δήμων στα μεγάλα αστικά κέντρα για την ενίσχυση του πράσινου σε συνεργασία με της οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών.
 • Την πρόθεση των Δήμων του «Έργου Πολιτών» για συνεργασία στην βάση ότι αυτή αναπτύσσεται ήδη μέσα από τις «Εκθέσεις Περιβάλλοντος» με την συνεργασία τοπικής αυτοδιοίκησης, Έργου Πολιτών και περιβαλλοντικών οργανώσεων στα πεδία και θεματικές:

1) Δάση- φυσικό περιβάλλον

2) Κύκλος του νερού

3) Πράσινα και κλιματικά κτίρια- πράσινες στέγες

4) Ανακύκλωση

5) Ήπιες μορφές Ενέργειας

 • Λαμβάνοντας επίσης υπόψη την επιστημονική τεκμηρίωση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών για την εφικτότητα υλοποίησης της τεχνολογίας για τα «πράσινα δώματα» με ανθεκτικά φυτά.
 • Την επιστημονική τεκμηρίωση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών για τις οικονομικές προοπτικές ανάπτυξης μιας νέας αγοράς για τις πράσινες στέγες.
 • Την διεθνή πρακτική και την διακήρυξη για Πράσινες Πόλεις – Παγκόσμια δέσμευση δημάρχων. Όπου στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών οι δήμαρχοι 50 εκ των μεγαλυτέρων χωρών του κόσμου υπέγραψαν στο San Francisco την «Διακήρυξη για Πράσινες Πόλεις» και ανέλαβαν την πρωτοβουλία και τη δέσμευση για μια σειρά σημαντικών δράσεων για την περίοδο 2005 – 2012. Κύριοι άξονες τις πολιτικής:

- Πρόγραμμα πράσινων κατοικιών

- Πρόγραμμα πράσινων επιχειρήσεων

- Πρόγραμμα πράσινης ενέργειας

- Πρόγραμμα πράσινης συγκοινωνίας

 • Προγράμματα που ανταποκρίνονται στην αστική οικολογία βάση της οποίας τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια παγκόσμια κίνηση η οποία επιζητά να δημιουργηθούν οικολογικές πόλεις, πόλεις, δηλαδή σε ισορροπία με τη φύση. Είναι το φάρμακο του πλανήτη απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει.
 • Και εν γένει τις ευεργετικές επιπτώσεις από τη συμμετοχή των οργάνων της Κοινωνίας των Πολιτών σε αυτή τη διαδικασία που θεωρείται προπομπός καινοτομιών για το περιβάλλον, προχωρούμε στη δημιουργία παρατηρητηρίου για τις πράσινες πόλεις – πράσινες στέγες.

2. Αναγνωρίζουν από κοινού ότι:

Σκοπός του παρατηρητηρίου για τις Πράσινες Πόλεις - Πράσινες Στέγες είναι μια ισχυρή μόχλευση του ενδιαφέροντος τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα για επενδύσεις στην πράσινη οικονομία με βάση την εκπόνηση και υλοποίηση ρεαλιστικών προτάσεων και ένταξή τους στα επιχειρησιακά προγράμματα των αρμόδιων υπουργείων αλλά και στα επιχειρησιακά των Δήμων για άμεσα αποτελέσματα στο περιβάλλον της Αττικής.

Η «κοινοπραξία» των Δήμων σε επίπεδο προγραμματισμού μαζί με τον κρατικό φορέα εθελοντισμού «Έργο Πολιτών» στοχεύει στη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή των δικτύων περιβαλλοντικών οργανώσεων για την πολλαπλασιαστικότητα των αποτελεσμάτων μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημοσιότητας και επικοινωνιακών γεγονότων και συμμετοχής των οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών για πράσινες πόλεις.

Οι συνέργειες αυτές αποσκοπούν σε επενδύσεις στην πράσινη οικονομία και την πράσινη επιχειρηματικότητα για να εξασφαλιστεί ο ρεαλισμός των στόχων που αναφέρονται στο παρόν μνημόνιο.

3. Συμφωνούν σε ένα κοινό πλαίσιο δράσης που περιλαμβάνει:

 • Διαβουλεύσεις των Δήμων με τη συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών.
 • Την επέκταση του θεσμού των εκθέσεων περιβάλλοντος σε κάθε Δήμο με βάση την συνεργασία Μ.Κ.Ο. και Έργου Πολιτών.
 • Κοινοπραξίες Δήμων – Μ.Κ.Ο. και Έργου Πολιτών για την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων δράσης.
 • Τη δημιουργία μιας βάσης δεδομένων για την προώθηση του πράσινου στην Αττική ενδεχομένως μέσα από πρόγραμμα δικτύωσης της κοινωνίας της πληροφορίας.
 • Υποβολή διακρατικών προγραμμάτων για το περιβάλλον.
 • Υποβολή κοινού υπομνήματος στα αρμόδια υπουργία για ένταξη μέτρων υποστήριξης των επιχειρηματικών σχεδίων για τις πράσινες στέγες.
 • Συνεργασία για την προώθηση των θεματικών εργαστηρίων για το περιβάλλον με στόχο την εκπαίδευση στελεχών που καλούνται να οργανώσουν και να εφαρμόσουν σχετικές πολιτικές.

4. Τα μέρη συναποδέχονται ειδικότερα τα εξής:

Οι Δήμοι τα εξής:

Τη διαβούλευση των Δήμων με το «Έργο Πολιτών» και τις οργανώσεις τις Κοινωνίας των Πολιτών με σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων στην Πράσινη Οικονομία και δέσμευση πόρων από σχετικά προγράμματα.

Οι Δήμοι θα αναλάβουν την επίβλεψη, το συντονισμό και τον έλεγχο της υλοποίησης των προτεινόμενων προτάσεων που αφορούν έργα υποδομής.

Έργο Πολιτών και η Κοινωνία των Πολιτών τα εξής:

Αναλαμβάνουν να κωδικοποιήσουν το υλικό το οποίο έχουν συγκεντρώσει οι 50 οργανώσεις της Αττικής ώστε να αποτελέσει μια συμβουλευτική βάση δεδομένων στη διάθεση όχι μόνον των πολιτών για περιβαλλοντική Ενημέρωση και Ευαισθητοποίηση, αλλά και υλικό για τη διαμόρφωση εφικτών προγραμμάτων υλοποίησης για τα οποία χρειάζονται φορείς υλοποίησης και συμπράξεις Δήμων και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για να διαμορφώσουν και να καταθέσουν σχετικές προτάσεις.

Αναλαμβάνουν να εκπονήσουν τα απαραίτητα Στρατηγικά Σχεδία (Master Plan) για την πλοήγηση των σχετικών δράσεων που πρέπει να υλοποιηθούν με βάση την παραδοχή ότι οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών μπορούν να γίνουν αρωγός και προπομπός στην εφαρμογή της πράσινης επιχειρηματικότητας, έχοντας διαμορφώσει από την έρευνα και την εμπειρία τους το γνωστικό αντικείμενο για το περιβάλλον και με αυτή την έννοια μπορούν να επικοινωνήσουν τις καινοτομίες.

Οι Μ.Κ.Ο. από κοινού με τους Δήμους θα αναλάβουν την ωρίμανση της όλης διαδικασίας καθώς και την προώθηση της δημοσιότητας και οργανωτικής επικοινωνίας μέσω Internet και εργαστηρίων βιωματικής μάθησης για τη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας στο όλο εγχείρημα.

5. Προς το σκοπό της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από το παρόν Μνημόνιο για το παρατηρητήριο κατά τα προαναφερόμενα, τα δύο μέρη αναλαμβάνουν να συστήσουν Επιτροπή Παρακολούθησης και Συντονισμού, η οποία θα αναλάβει την παρακολούθηση των δράσεων για την υλοποίηση του παρόντος Μνημονίου και την υποβολή ετησίων εκθέσεων προόδου προς τα συμβαλλόμενα μέρη.

6. Να προχωρήσουν το συντομότερο δυνατόν στη σύνταξη Master Plan για τις Πράσινες Πόλεις – Πράσινες Στέγες δημιουργώντας ένα οδηγό για το σχεδιασμό των περαιτέρω δράσεων και γνωστικό «εργαλείο» για την υποβολή προτάσεων και προγραμμάτων.

7. Το παρόν Μνημόνιο τίθεται σε ισχύ με την υπογραφή του από τους εκπροσώπους όλων των δύο μερών. Η διάρκεια ισχύος του ορίζεται να είναι τριετής (3) και θα υπόκειται σε ετήσια αξιολόγηση από τα συμβαλλόμενα μέρη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 6 του παρόντος.

No comments: